8 MAART 2016

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016

 

Geachte Leden / Ereleden- en Leden van verdienste / Ouders/verzorgers van jeugdleden / Commissieleden / Trainers/trainsters en Bestuursleden,Het bestuur van E.O.C. nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering over 2015.

 

De vergadering zal plaatsvinden op ZATERDAG 2 APRIL 2016 om 14.30 uur.
Locatie: Sporthal Oosterheide, Lodewijk Napoleonlaan 111 te  Oosterhout (boven in zaal )

 

Tijdens de vergadering hebben we voor de kinderen een clinic georganiseerd.
Zij kunnen zich  sportief vermaken in de sporthal.
Na de vergadering bieden we u graag een drankje en een hapje aan.

Agenda voor deze vergadering:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen ALV d.d. 27 juni 2015
 4. Jaarverslagen 2015
 5. Rekening 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018
 6. Verslag kascontrolecommissie
  Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 7. Bestuursverkiezing
 8. Functie voorzitter en secretaris
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Bestuur EOC
Jan Wijnbelt, voorzitter